Avís legal & protecció de dades de caràcter personal

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de seguretat en l’àmbit de l’economia digital, us informem que:


1. AVÍS LEGAL

Aquestes disposicions regulen l’ús del servei del portal d’Internet (en endavant, «el Portal») que ALPHATRAD (en endavant, «ALPHATRAD»), posa a disposició dels usuaris d’Internet.

ALPHATRAD, amb domicili social al c. Gran Vía 6, 4º, 28013, Madrid i CIF número B-83436725 està inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, volum 18090, llibre 0, foli 166, secció 8, full M-312881, inscripció 1 i amb telèfon 901 264 200.

L’accés al lloc web és gratuït llevat pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions que subministra el proveïdor d’accés que els usuaris hagin contractat. Els serveis de traducció que ofereix l’empresa amb caràcter general, tenen el preu que s’indiqui a l’oferta comercial corresponent i, en cap cas, no s’ofereixen o es presten a través del servei del Portal.

L’ús del Portal i la lectura de les Condicions generals exposades posteriorment, en suposa, per a l’usuari, l’acceptació plena i expressa, amb què assumeix la responsabilitat plena envers l’incompliment total o parcial d’allò que disposen les clàusules generales i particulars que s’exposen i de les accions legals o judicials que es puguin derivar com a conseqüència d’aquesta infracció.

Per això, l’usuari ha de llegir totes les disposicions que aquí s’exposen, així com les modificacions successives que es vagin introduint tant en les Condicions generals d’ús com en les condicions específiques i particulars que s’hi vagin afegint, que hi seran d’aplicació, i que l’usuari podrà visualitzar mitjançant l’accés al Portal.

Aquestes condicions generals d’ús no exclouen la possibilitat que certs serveis del Portal, per les característiques particulars que tinguin, siguin sotmesos a unes condicions particulars d’ús, que, en tot cas, les podrà consultar l’usuari abans d’activar-les.


2. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Tots els continguts del Portal, els quals s’entenen, a títol merament enunciatiu, els textos, les fotografies, els gràfics, les imatges, les icones, la tecnologia, el programari, els enllaços o la resta de continguts audiovisuals o sonors, així com el disseny gràfic i els codis font (en endavant, els «Continguts»), són propietat intel·lectual d’ALPHATRAD o de tercers, sense que no es puguin entendre com a cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests Continguts, llevat dels que siguin estrictament necessaris per a l’ús del Portal.

Les marques, els noms comercials o els senyals distintius són titularitat d’ALPHATRAD o de tercers, sense que es pugui entendre que l’accés al Portal no atribueixi cap dret sobre les marques citades, els noms comercials o els senyals distintius.

 
3. SERVEIS I ACTIVITATS
 

ALPHATRAD, a través del seu Portal https://www.alphatrad.cat, ofereix, mitjançant aquest lloc web, els continguts, els serveis, les prestacions i les activitats següents: traducció, interpretació i documentació multilingüe, i qualsevol altra acció publicitària.

ALPHATRAD sempre podrà, en funció del desenvolupament i l’evolució de l’empresa i del sector, ampliar el seu Portal a serveis, activitats o continguts nous, amb la finalitat de millorar les prestacions i la qualitat del servei que ofereix. Com a contrapartida, ALPHATRAD també es reserva el dret de cancel·lar, modificar, substituir o restringir els continguts, els serveis o les activitats, de manera expressa i sense avís previ als usuaris.


4. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL PORTAL. ACCEPTACIÓ I RESPONSABILITAT DE L’USUARI 

a. Condició d’usuari. Un usuari és tota aquella persona física o jurídica que accedeixi al Portal per veure, albirar, indagar, cercar o consultar-ne el contingut o bé per localitzar o adquirir qualsevol informació que li sigui d’interès.

Per tal d’accedir al Portal per consultar-lo, visualitzar-lo o fer-hi cerques, no caldrà cap registre previ, exprés i acceptat com a usuari registrat del Portal ni tampoc no caldrà que comuniqui les seves dades.

b. Ús del portal. L’usuari reconeix i accepta que l’ús dels continguts, de la informació sobre les dades personals que s’hi inclouen o dels serveis que ofereix el Portal seran sota el seu risc o responsabilitat.

L’usuari es compromet a fer servir el Portal i els seus serveis d’acord amb la llei, les Condicions generals, les condicions particulars de certs serveis i la resta d’avisos que se li comuniquin.

De la mateixa manera, es compromet a no fer servir els serveis i els continguts per fer activitats il·lícites o que constitueixin un delicte, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin les normes de l’ordenament jurídic que hi és d’aplicació.

L’usuari es compromet a no introduir ni a difondre, al Portal, virus o sistemes maliciosos susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics d’ALPHATRAD, de tercers aliens o de tercers usuaris, així com a no introduir-hi hiperenllaços que permetin l’accés a les pàgines web i als serveis del Portal sense el consentiment oportú.

L’usuari es compromet i s’obliga a no fer cap acció que deteriori el crèdit d’ALPHATRAD o de tercers.

c. Acceptació per part de l’usuari. Pel simple fet que l’usuari faci ús del Portal i en llegeixi les Condicions generals, i, si escau, les particulars, aquest es compromet a acceptar sense reserves totes les condicions, assumint la seva responsabilitat com a conseqüència d’un ús inadequat, negligent, culpós o dolós del Portal i dels seus continguts, i, assumint les conseqüències i responsabilitats davant de qualsevol acció legal o judicial que s’interposi com a resultat de les seves actuacions.

d. Formularis de recollida de dades. Sens perjudici d’allò que es disposa a la clàusula 7 d’aquest Avís legal, així com a les polítiques de privadesa a les quals es pot accedir des del Portal i que poden resultar aplicables a cada moment, l’ús de certs serveis o de determinades sol·licituds adreçades a ALPHATRAD estan condicionades al fet d’emplenar, prèviament, el registre d’usuari corresponent.

Tota la informació que faciliti l’usuari a través dels formularis del Portal als efectes anteriors o a qualsevol altre efecte, haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes les dades que hi comuniqui i mantindrà la informació que faciliti a ALPHATRAD perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l’usuari. En tots els casos, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a ALPHATRAD o a tercers per la informació que faciliti.

e. Introducció d’enllaços al Portal. L’usuari d’Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pròpies pàgines web al Portal haurà de complir les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement d’aquestes lleis no eviti les responsabilitats que es deriven de la Llei:

L’enllaç únicament vincularà amb la pàgina inicial o la pàgina principal del Portal però no podrà reproduir-la de cap manera (enllaços inline, còpia dels textos, gràfics, etc.).

Es prohibeix, en tot cas, i d’acord amb la legislació aplicable i vigent a cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin el Portal o en permetin la visualització dels Continguts a través d’adreces d’Internet diferents de les del Portal mateix i, en tot cas, aquesta prohibició inclou també que es visualitzin conjuntament amb continguts aliens al Portal, de tal manera que: produeixi –o pugui produir– error, confusió o engany en els usuaris sobre la vertadera procedència del servei o dels Continguts; suposi un acte de comparació o imitació deslleial; serveixi per aprofitar-se de la reputació de la marca i el prestigi d’ALPHATRAD, o de qualsevol altra manera que estigui prohibit per la legislació vigent.

Des de la pàgina que introdueix l’enllaç no es farà cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre ALPHATRAD, els seus socis, treballadors o clients ni sobre la qualitat dels serveis que ofereix.

En cap cas, no s’expressarà, a la pàgina on s’ubiqui l’enllaç, que ALPHATRAD ha donat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que d’una altra forma patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

Està prohibit l’ús de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu d’ALPHATRAD dins la pàgina del remitent, llevat per als casos permesos per la llei o expressament autoritzats per ALPHATRAD i sempre que permeti, en aquests casos, un enllaç directe amb el Portal en la manera en què s’estableix en aquesta clàusula.

La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir fidelment la llei i en cap cas no podrà disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums; indueixin o puguin induir, a l’usuari, la falsa concepció que ALPHATRAD subscriu, s’adhereix o de qualsevol manera dóna suport a les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; siguin inapropiats o no pertinents amb l’activitat d’ALPHATRAD pel que fa al lloc, els continguts i la temàtica de la pàgina web del remitent.


5. RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT I EL CONTINGUT DEL PORTAL 

a. Funcionament i disponibilitat del servei. ALPHATRAD no serà responsable de les fallades en el funcionament del Portal, així com tampoc no ho serà de la interrupció, els retards, la lentitud, les pèrdues o les desconnexions en les comunicacions i en la transmissió dels missatges. ALPHATRAD no garanteix ni es fa responsable d’un funcionament i d’una operativitat contínua, constant i ininterrompuda del Portal.

b. Responsabilitat pels danys a l’usuari. ALPHATRAD no serà responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol tipus causats a l’usuari com a conseqüència de fallades i errors en l’accés, en les connexions, en les transmissions, en la interrupció sense causa justa del servei, per intrusions, virus informàtics, enviaments massius de publicitat o quan aquestes causes que s’han citat, es deguin a situacions alienes al Portal com ara els defectes en l’ordinador de l’usuari, la deficiència en la seva connexió, els virus interns a l’ordinador de l’usuari, la lentitud i els problemes en les comunicacions que tingui l’usuari amb operadors de telefonia ni tampoc quan es deguin a causes de força major.

c. Responsabilitat en els continguts. ALPHATRAD no garanteix ni la qualitat, ni l’exactitud ni la fiabilitat de les dades, dels programes, de les informacions o de les opinions, sigui quin en sigui l’origen, que circulin en el Portal.

D’aquesta manera, no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació que se subministra al Portal ni dels danys i perjudicis a l’usuari o a tercers que poguessin derivar-se d’actuacions que tinguin, com a únic fonament, la informació obtinguda del Portal.

d. Responsabilitat per tercers. ALPHATRAD tampoc no serà responsable com a conseqüència dels actes duts a terme per tercers aliens al sistema, els quals, tot trencant les mesures de seguretat, portin a terme actes contra els usuaris com ara: l’enviament de virus informàtics, de publicitat massiva o correu no desitjat i de correus comercials; la interrupció del servei, i l’accés als missatges.

e. Responsabilitat dels continguts i dels serveis enllaçats a través del Portal. El servei d’accés al Portal inclou dispositius tècnics d’enllaç, directoris i, fins i tot, instruments de recerca que permeten, a l’usuari, accedir a altres pàgines i portals d’Internet (des d’ara, «Llocs enllaçats»). En aquests casos, ALPHATRAD actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic (LSSI) i només serà responsable dels continguts i dels serveis subministrats en els Llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En cas que l’usuari consideri que hi ha un Lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, podrà comunicar-ho a ALPHATRAD sense que, en cap cas, aquesta comunicació no comporti l’obligació de retirar l’enllaç corresponent.

En cap cas, l’existència de Llocs enllaçats no ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o els titulars d’aquests llocs, ni la recomanació, promoció o identificació d’ALPHATRAD amb les manifestacions, els continguts o els serveis que ofereixin.

ALPHATRAD no coneix els continguts i els serveis dels Llocs enllaçats, i per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualizació, no disponibilitat, error i inutilitat dels continguts o els serveis dels Llocs enllaçats ni per qualsevol altre perjudici que no sigui imputable directament a ALPHATRAD.


6. PROTECCIÓ DE DADES 

Les dades que es recullin a través dels formularis de recollida de dades del Portal s’incorporaran a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal responsabilitat d’ALPHATRAD. Aquesta entitat tractarà les dades de manera confidencial i exclusivament amb la finalitat de gestionar la relació amb els seus clients i promocionar les activitats de l’empresa. Així mateix, ALPHATRAD cancel·larà, esborrarà o bloquejarà les dades quan siguin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb allò que es preveu en la legislació en matèria de protecció de dades.

Prement el botó d’«enviar» del formulari corresponent, l’usuari consent de manera expressa que les seves dades es podran fer servir per a l’enviament de comunicacions comercials per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà. No obstant això, l’usuari podrà oposar-se a l’enviament d’aquestes comunicacions tot enviant un correu electrònic a spain@alphatrad.com. Així mateix, a cadascun dels enviaments de comunicacions comercials, s’indicarà, de manera expressa, el procediment habilitat per oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials noves.

En els formularis de recollida de dades, els camps assenyalats amb un asterisc són obligatoris. En cas que l’usuari no faciliti les dades corresponents, ALPHATRAD podrà denegar, segons el seu únic criteri, el servei corresponent.

L’usuari podrà revocar el consentiment que ha donat i exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició tot adreçant-se amb aquesta finalitat a l’adreça assenyalada a la clàusula 1.

ALPHATRAD adopta els nivells de seguretat que exigeix el Reglament de mesures de seguretat aprovat pel Reial decret 994/1999, de 6 de juny. No obstant això, la seguretat tècnica en un mitjà com Internet no és inexpugnable i es poden produir filtracions per actuacions doloses de tercers.

ALPHATRAD podrà fer servir galetes durant la prestació del servei del Portal. Les galetes són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades d’un usuari durant la seva visita a una pàgina web determinada. L’usuari pot configurar el seu programa navegador perquè eviti la creació de fitxers de galetes i que l’avisi del moment en què es creïn aquests fitxers. Al Portal s’hi pot accedir sense que estiguin activades les opcions relatives als fitxers de galetes; això no obstant, aquest fet pot impedir el funcionament correcte de mecanismes de seguretat per a serveis exclusius o de certs serveis que necessitin més seguretat. De manera general, la finalitat dels fitxers de galetes del Portal és fer més fàcil la navegació de l’usuari.


7. MODIFICACIONS, SUSPENSIÓ I RESOLUCIÓ DEL SERVEI 

a. Modificacions. ALPHATRAD es reserva el dret, en qualsevol moment, de fer les modificacions que cregui convenient al Portal, tot organitzant-lo o suprimint-hi i afegint-hi continguts. Aquestes modificacions es duran a terme de manera unilateral i sense avisar-ne prèviament. En relació amb les Condicions generals i les particulars, ALPHATRAD es reserva el dret de modificar-les, alterar-les o redactar-hi clàusules noves en funció de les activitats noves a les quals es vagi ampliant o per tal d’adaptar-se a les normatives i legislacions noves que vagin sortint. Aquestes modificacions només seran obligatòries a partir del moment en què entrin en vigor i seran d’aplicació per a l’usuari en el mateix moment en què accedeixi al Portal.

b. Suspensió del servei. ALPHATRAD es reserva el dret de suspendre el servei, de manera unilateral i sense avisar-ne prèviament, o bé de denegar l’accés al Portal, de manera temporal o indefinida, a tots els usuaris que incompleixin aquestes Condicions generals o particulars, o bé que faci actes il·legals, il·lícits o contraris a la llei, a l’ordre públic i als bons costums.

c. Posat que es doni el cas d’una resolució unilateral del servei o d’una baixa forçada del Portal, ALPHATRAD informarà prèviament l’usuari de les causes d’aquesta resolució, així com dels raonaments en què basa la seva decisió. En aquests casos, ALPHATRAD es compromet a desar la informació que tingui emmagatzemada en el seu servidor durant deu dies naturals; un cop passat aquest termini, procedirà a esborrar-la sense que per aquest fet no se li pugui exigir cap responsabilitat.


8. NOTIFICACIONS I PROCEDIMENTS 

ALPHATRAD podrà adreçar, al client, comunicacions per correu postal al domicili de l’usuari, per correu electrònic, amb trucades telefòniques o per qualsevol altre mitjà públic de difusió sempre que aquesta informació s’hagi facilitat a ALPHATRAD de la manera deguda.

En aquest sentit, totes les notificacions que ALPHATRAD faci a l’usuari es consideraran vàlidament fetes sempre que s’hagin fet servir les dades i els mitjans que s’acaben de citar.

Totes les notificacions i comunicacions que l’usuari faci a ALPHATRAD es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan s’adrecin a ALPHATRAD de qualsevol d’aquestes maneres:

  • Enviament per correu postal a l’adreça següent: Gran Vía 6, 4º, 28013 Madrid.
  • Enviament per correu electrònic a l’adreça següent: info@alphatrad.es


9. COMUNICACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT I INADEQUAT 

En cas que l’usuari o qualsevol altre usuari d’Internet tingui coneixement que els Llocs enllaçats remeten a pàgines els continguts o els serveis de les quals són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral podrà posar-se en contacte amb ALPHATRAD tot indicant els extrems següents:

  • Dades personals del comunicant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic.
  • Descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat del Lloc enllaçat.
  • En el supòsit de violació de drets com ara els de propietat intel·lectual i industrial, les dades personals del titular del dret infringit quan sigui una persona diferent del comunicant. També haurà d’aportar el títol que acrediti la legitimació del titular dels drets i, si escau, el de representació per actuar per compte del titular quan sigui una persona diferent del comunicant.
  • Declaració expressa que la informació que s’inclou en la reclamació és exacta.

La recepció, per part d’ALPHATRAD, de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà, segons el que es disposa a la LSSI, el coneixement efectiu de les activitats o dels continguts que li indiqui el comunicant.

 
10. LEGISLACIÓ I FUR
 

Totes les qüestions relatives al Portal es regeixen, en tots i cadascun dels seus extrems, per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals competents del territori espanyol.

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1. Recollida de la informació

Recollim informació quan vostè es connecta al nostre lloc web, quan ens demana un preu o una informació o quan ens fa una comanda. La informació recollida inclou la denominació social de la seva empresa o entitat jurídica o el seu nom complet en cas que sigui persona física. Quan es tracta d’una persona jurídica també es registren el nom de l’interlocutor, la seva adreça electrònica i el número de telèfon. Les dades necessàries per a la facturació també romandran en poder nostre. Els pagaments realitzats en línia es faran de manera segura sense que tinguem coneixement de cap dada bancària introduïda durant el procés de pagament, que romandran en l’àmbit competencial del banc o de Paypal. Si vostè ens ha facilitat les seves dades bancàries (NIB o IBAN), aquestes seran tractades de manera segura segons les normes de l’RGPD.
Quan vostè es connecta al nostre lloc web, automàticament rebem i registrem informació procedent del seu ordinador i navegador, és a dir, la seva adreça IP, els programaris de tractament de text utilitzats, les seves versions i el tipus de material que s’ha fet servir (PC, MAC, tauleta, portàtil...).

2. Ús de la informació, confidencialitat i divulgació a tercers

Nosaltres som els únics posseïdors de la informació recollida als nostres llocs web. Tota la informació que recollim només es fa servir per a fins interns i en cap cas es vendrà, intercanviarà, transferirà o cedirà a una altra societat per cap motiu, tret que hi intervingui una petició oficial per part de les autoritats competents en la matèria, tot implicant la necessitat de dur a terme de manera legal una recerca sobre activitats il·lícites, suposadament fraudulentes, o situacions que impliquin possibles amenaces per a la seguretat física de qualsevol persona, vulneracions de les nostres condicions d’ús, o quan la llei ens obligui a allò. Aquest supòsit no inclou terceres parts de confiança que en un moment donat ens puguin ajudar a explotar el nostre lloc web, a implantar o modificar el programa de gestió o a dirigir els nostres negocis, mentre aquestes parts es comprometin a mantenir la confidencialitat d’aquesta informació. Les seves dades mai seran transferides ni tractades fora de la Unió Europea. No enviem cap butlletí.

3. Protecció de la informació

Adoptem una sèrie de mesures de seguretat per preservar la seguretat de la seva informació personal segons les recomanacions del text de l’RGPD, les quals complim. Fem servir un encriptat de tecnologia capdavantera per protegir la informació sensible transmesa en línia. Igualment, protegim la seva informació fora de línea. Únicament tenen accés a la informació personal identificable els empleats i els prestadors de serveis que necessiten realitzar un treball específic (per exemple, la facturació o el servei d’atenció al client). Els ordinadors i servidors utilitzats per emmagatzemar informació personal identificable es conserven en un entorn segur.

4. Galetes

Les galetes o cookies milloren l’accés al nostre lloc d’internet i identifiquen els visitants habituals. No obstant això, aquest ús de les galetes no té cap relació amb informació personal identificable al nostre lloc web.

5. Conservació de les dades

Per a fins de gestió interna i fiscal, conservem automàticament les seves dades durant 5 anys més l’any en curs. Si, un cop expirat aquest termini, no s’ha registrat cap relació comercial entre les nostres empreses, les citades dades seran automàticament esborrades dels nostres servidors. Quan vostè manté una relació comercial amb la nostra societat, automàticament accepta també aquesta disposició de manera irrevocable.

6. Cancel·lació de la subscripció

Utilitzem l’adreça electrònica facilitada per enviar-li, d’una banda, informació i actualitzacions relatives a la seva comanda i, de l’altra, informació ocasional sobre els nostres serveis lingüístics. Si no vol rebre informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa en qualsevol moment. No obstant això, continuarà rebent la informació relativa a la seva comanda. El fet de sol·licitar un pressupost, una informació o un servei implica l’acord irreversible per part seva de l’ús de les adreces electròniques facilitades, així com l’acceptació de les nostres condicions generals de venda.

7. Consentiment

Quan utilitza el nostre lloc d’internet, vostè accepta la nostra política de confidencialitat esmentada anteriorment. Tindrà dret d’accés, rectificació o supressió de les seves dades de caràcter personal; per a això, només ho haurà de sol·licitar a l’adreça electrònica següent: data@alphatrad.cat. Hem implantat totes les mesures de seguretat per protegir les seves dades i ens comprometem a informar-li sobre qualsevol possible fallada de seguretat i sobre les mesures adoptades per solventar-lo.