Avís legal i protecció de dades personals

La pàgina web https://www.alphatrad.cat té com a finalitat la prestació de serveis de traducció i lingüístics.

Es considerarà Usuari tota persona que entri al Web. Dins del terme Usuaris, es distingiran dos tipus en funció de com s’hi registri cadascun d’ells:

  • Els Usuaris que simplement naveguin pel portal web. Per a l'accés al portal per a consulta, cerca o visualització, no serà necessari un registre previ i exprés, ni l’acceptació com a Usuari registrat al portal, ni caldrà que comuniqui les seves dades.
  • Els Usuaris que contractin els serveis de la pàgina web.

En qualsevol cas, en aquesta política es mencionaran com Usuari/S Indistintament.

A continuació, es detalla l’ús dels Avisos legals i de la Política de privacitat, a més de desenvolupar-ne els termes i condicions. 

 

1. AVISOS LEGALS (TERMES I CONDICIONS)

L’ús del Web es regeix pels presents termes i condicions, per la qual cosa li aconsellem fermament que llegeixi amb deteniment aquestes condicions abans d'utilitzar el web o navegar per ell. L’Usuari reconeix ser conscient de l'accés i existència d'aquestes condicions d'ús i de la necessitat de conèixer-les. En conseqüència, si l’Usuari continua consultant el lloc web significarà que accepta plenament i completament aquestes condicions.

De conformitat amb el que es preveu a l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d'aquestes i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), l'article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE), es posa en coneixement de l’Usuari que accedeix a aquesta pàgina web amb el domini “https://www.alphatrad.cat” (d’ara endavant, el Web), la informació sobre les condicions d'ús del Web.

 

1.1.   Informació General sobre el PRESTADOR DEL SERVEI:

 

1.2. Objecte

Aquestes Condicions General d’Ús regulen l’accés i l’ús del domini

https://www.alphatrad.cat (d’ara endavant, el Web).

Amb caràcter general, els Usuaris podran accedir al lloc web de manera lliure i gratuïta. No obstant això, conforme a la legislació vigent, ALPHATRAD es reserva el dret de limitar l'accés a determinades àrees del lloc web.

Els serveis de traducció que presta l'empresa amb caràcter general, tenen el preu que s'indica a l’oferta comercial corresponent.

Aquest Web no tindrà com a objecte la contractació de traductors i personal lingüístic, funció per a la qual existeix la pàgina duction.com.

ALPHATRAD es reserva el dret a modificar periòdicament les condicions d’aquest document. Les condicions modificades entraran en vigor en la data de la seva publicació en línia al Web per a tots els Usuaris. En conseqüència, els Usuaris han de consultar regularment aquestes condicions per conèixer les seves actualitzacions.

 

1.3. Continguts del Web

L'idioma utilitzat per ALPHATRAD al Web serà el català. ALPHATRAD no es responsabilitzarà de la no comprensió o enteniment de l'idioma del Web per part de l’Usuari, ni d'aquelles conseqüències que se’n puguin derivar.

ALPHATRAD podrà, sense previ avís, ampliar el seu portal a nous serveis, activitats o continguts, amb la finalitat de millorar les prestacions i la qualitat del servei prestat. Així mateix, ALPHATRAD, també sense previ avís i sense necessitat de cap justificació, podrà modificar i/o suprimir qualsevol contingut allotjat al Web, així com la manera d'accedir-hi. No serà responsable de les conseqüències que puguin ocasionar-se als Usuaris per aquest motiu.

Els Usuaris no podran fer servir els continguts del Web per divulgar o promocionar informació o publicitat del propi Usuari o de tercers sense l'autorització expressa d’ALPHATRAD. 

 

1.4. Condicions Generals d’Ús de la pàgina web

1.4.1    Caràcter gratuït de l'accés i utilització del Web

Els Usuaris d’Internet podran navegar a través del portal Web de manera gratuïta.

L’Usuari reconeix i accepta que l'ús que faci dels continguts, de les dades personals contingudes i/o dels serveis oferts a través del Portal serà sota el seu risc i/o responsabilitat exclusius.

1.4.2 Ús del Web

ALPHATRAD és una pàgina web que ofereix serveis lingüístics i traduccions professionals. L’accés per part de l’Usuari a la pàgina web és gratuït, tret del cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat per cada usuari. Els serveis de traducció que presta l'empresa amb caràcter general tenen el preu indicat a l’oferta comercial corresponent i en cap cas aquests serveis s'ofereixen o presten a través del Portal.

1.4.3    Obligacions dels Usuaris al Web

Els Usuaris que utilitzin el web es comprometen a fer un ús diligent d’aquest i dels serveis que s’hi inclouen, d'acord amb la Llei, els bons costums i les presents Condicions Generals d'Ús. En concret, l’Usuari es compromet a:

I. No emprar els serveis i continguts per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin les normes de l'ordenament jurídic aplicable.

II. L’Usuari es compromet a no introduir o difondre a través del portal, cap virus o sistemes nocius susceptibles de provocar danys als sistemes informàtics d’ALPHATRAD, tercers aliens o tercers Usuaris, així com de no introduir enllaços que permetin l'accés a les pàgines web del portal i als serveis sense el pertinent consentiment.

III. L’Usuari es compromet i s’obliga a no realitzar cap acció que menyscabi el crèdit d’ALPHATRAD o de tercers.
 
IV. L’Usuari s’obliga també a facilitar-nos l'adreça de correu electrònic, noms, cognoms i/o altres dades de contacte a través dels formularis del Portal als efectes anteriors o a qualssevol altres, de manera veraç i exacta. A aquest efecte, l’Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada a ALPHATRAD perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l’Usuari. En tot cas, serà l’Usuari l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a ALPHATRAD o a tercers per la informació facilitada.

ALPHATRAD no serà responsable de l'incompliment d'aquesta clàusula per part dels Usuaris.

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota mena que causi a ALPHATRAD o a qualsevol tercer com a conseqüència de l'incompliment de qualssevol de les obligacions recollides en aquestes Condicions Generals d'Ús o en la Llei, en relació amb l'ús del Web.

1.4.4    Introducció d’enllaços al Web

L’Usuari que vulgui introduir enllaços des de les seves pròpies pàgines web al Portal haurà de complir amb les condicions que es detallen a continuació sense que el seu desconeixement eviti les responsabilitats derivades de la Llei:

I. L'enllaç únicament vincularà amb la pàgina d’inici o pàgina principal del Portal però no podrà reproduir-la de cap manera (enllaços en línia, còpia dels textos, gràfics, etc.).

II. Restarà prohibit, en tot cas, i d'acord amb la legislació aplicable i vigent a cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que afectin al Portal o permetin la visualització dels Continguts a través d'adreces d'Internet diferents de les del Portal i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens al Portal de manera que: produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany als Usuaris sobre la veritable procedència del servei o Continguts; suposi un acte de comparació o imitació deslleial; serveixi per aprofitar la reputació de la marca i prestigi d’ALPHATRAD; o, de qualsevol altra forma, estigui prohibit per la legislació vigent.

III. No es realitzaran, des de la pàgina que introdueix l'enllaç, cap mena de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre ALPHATRAD, els seus socis, empleats, clients o sobre la qualitat dels serveis que presta.

IV. En cap cas, s'expressarà a la pàgina on se situï l'enllaç que ALPHATRAD ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l'enllaç o que d'una altra manera patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

V. Independentment del que s'estableix el punt 5 “Propietat Industrial i Intel·lectual”, no està permès la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu d’ALPHATRAD dins de la pàgina del remitent excepte en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per ALPHATRAD i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe amb el Portal en la forma establerta en aquesta clàusula.

VI. La pàgina on s'estableixi l'enllaç haurà de complir fidelment amb l'estipulat en la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums; indueixin o puguin induir a l’Usuari la falsa concepció que ALPHATRAD subscriu, recolza, s'adhereix o de qualsevol manera secunda, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; resultin inapropiats o no pertinents amb l'activitat d’ALPHATRAD en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent.

 

1.5. Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els continguts del Web (incloent, entre d’altres, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, codis font i objecte, enllaços i altres materials audiovisuals, disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, el Contingut) són propietat exclusiva d’ALPHATRAD o de tercers (ALPHATRAD resta autoritzada a fer servir aquests continguts) i l’Usuari del Web es compromet a respectar tot aquest contingut i a no fer cap còpia d’ell.

De cap manera els drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de drets d'autor es transfereixen a l'Usuari, excepte aquells que siguin estrictament necessaris per a l'ús de la pàgina web. D'acord amb l'exposat anteriorment, l'accés a la pàgina web no dona cap dret sobre les marques registrades, patents, noms comercials i/o logotips que hi apareixen, ni es concedeix cap mena de llicència o autorització per a l'ús dels elements i drets d'aquesta.

Així mateix, queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i/o internacional en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, així com l'ús dels continguts del Web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit d’ALPHATRAD.

Qualsevol ús no autoritzat del Contingut del Web suposarà una infracció de les lleis de la propietat Intel·lectual, propietat Industrial i/o competència deslleial, així com altres possibles normes, davant la qual cosa ALPHATRAD iniciarà i exercirà aquelles accions civils i/o penals que corresponguin contra aquells que infringeixin o lesionin els seus drets.

 

1.6. Política de privacitat i protecció de dades.

ALPHATRAD té establerta una política de privacitat i protecció pel que fa a les dades de caràcter personal, la qual recull, tracta o custòdia aquestes dades i es troba recollida a la Política de Privacitat del Web.

 

1.7. Exclusió de garanties i responsabilitat

L’Usuari reconeix que l’ús de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva exclusiva responsabilitat. En concret, a títol merament enunciatiu, ALPHATRAD no assumeix cap responsabilitat en els àmbits següents:

- La disponibilitat del funcionament de la pàgina web, els seus serveis i continguts i la seva qualitat o interoperabilitat.

- Els danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats a l’Usuari per fallades i errors en l'accés, les connexions, les transmissions, la interrupció del servei sense causa justificada, per intrusions o enviaments massius de publicitat, o quan les citades causes siguin degudes a situacions alienes al portal com, per exemple, defectes en l'ordinador de l’usuari, deficiència en la seva connexió, virus interns a l'ordinador de l’usuari, lentitud i problemes en les comunicacions per part de l’Usuari amb els operadors de telefonia, o quan siguin per motius de força major.

- La finalitat per a la qual la pàgina web serveixi als objectius de l’Usuari.

- No garanteix la qualitat, exactitud, idoneïtat, exhaustivitat o fiabilitat de les dades, programes, informacions o opinions, independentment del seu origen, que circulin pel portal. Així mateix, no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al Portal ni dels danys i perjudicis produïts a l’Usuari o tercers amb motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda del Portal.

- La infracció de la legislació vigent per part de l’Usuari o de tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual i industrial que siguin titularitat d'altres persones o entitats.

- L'existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que pugui afectar al sistema informàtic de l’Usuari o de tercers. Correspon a l’Usuari, en tot cas, disposar d'eines adequades per a la detecció i desinfecció d'aquests elements.

- El servei d'accés al Web inclou dispositius tècnics d'enllaç, directoris i, fins i tot, instruments de cerca que permetin a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet (d’ara endavant, els 'Llocs Enllaçats'). En cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-l'hi a ALPHATRAD.

En cap cas, l'existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar l'existència d'acords amb els responsables o titulars d'aquests, ni la recomanació, promoció o identificació d’ALPHATRAD amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

ALPHATRAD no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany.

 

1.8. Notificacions i procediments

ALPHATRAD podrà dirigir a l’Usuari inscrit, comunicacions per correu postal al domicili de l’usuari, correu electrònic, trucades telefòniques o per qualsevol altre mitjà públic de difusió sempre que aquesta informació s'hagués posat en coneixement d’ALPHATRAD d’una manera adequada.

En aquest sentit, totes les notificacions que efectuï ALPHATRAD a l’Usuari es consideraran vàlidament efectuades, si s'han realitzat emprant les dades i mitjans anteriorment indicats.

Totes les notificacions i comunicacions que es facin a ALPHATRAD per part de l’Usuari es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan siguin dirigides a ALPHATRAD a través d’alguna de les vies següents:

Enviament per correu postal a l’adreça postal següent: Gran Vía 6, 4.º, 28013 Madrid. Enviament per correu electrònic a l’adreça electrònica següent: info@alphatrad.es

 

1.9. Comunicació d’activitats de caràcter il·lícit i inadequat

En cas que l’Usuari o qualsevol altre Usuari d'Internet tingués coneixement que els Llocs Enllaçats remeten a pàgines amb continguts o serveis il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral, podrà posar-se en contacte amb ALPHATRAD tot indicant la informació següent:
 
- Dades personals del comunicant: nom, adreça, número de telèfon i correu electrònic;
- Descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat del Lloc Enllaçat;
- En el supòsit de violació de drets, com ara la propietat intel·lectual i industrial, les dades personals del titular del dret infringit, quan es tracti d’una persona diferent del comunicant. Així mateix, haurà d'aportar el títol que acrediti la legitimació del titular dels drets i, si escau, el de representació per actuar per compte del titular quan sigui persona diferent del comunicant;
- Declaració expressa que la informació continguda en la reclamació és exacta.

La recepció per part d’ALPHATRAD de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà, segons el que es disposa en la LSSI, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats pel comunicant.

 

1.10. Legislació i fur

Els presents Termes i Condicions es regiran per la legislació espanyola. Igualment, davant qualsevol conflicte o controvèrsia que pugui produir-se amb motiu d’aquest Web, se sotmetrà als Jutjats i Tribunals espanyols de Madrid.

 

2. POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Informació bàsica sobre protecció de Dades:

Responsable ALPHATRAD SPAIN, SL (d’ara endavant, ALPHATRAD SPAIN)
Legitimació: Consentiment de l’interessat
Destinataris: Usuaris del Web, amb independència que estiguin registrats o no.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se a aquestes, sol·licitar la portabilitat d'aquestes (sempre que sigui tècnicament possible) o retirar el consentiment prestat, i si escau, a no ser objecte d'una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils.

Identificació i dades de contacte del responsable: 

ALPHATRAD SPAIN, SL Gran Vía 6, 4.º, 28004 Madrid, amb CIF B- B 83436725 i correu electrònic info@alphatrad.es

Decisions automatitzades i elaboració de perfils:

ALPHATRAD SPAIN NO pren decisions automatitzades, basades en la lògica aplicada o en l’elaboració de perfils.

 

2.1. Recollida de la informació

Recollim informació quan vostè es connecta al nostre lloc, quan ens demana un preu, una informació o ens fa una comanda. La informació recollida inclou la denominació social de la seva societat/entitat jurídica o el seu nom complet en cas de persona física. Quan es tracta d'una persona jurídica també es registren el nom del nostre(s) interlocutor(s), la seva adreça electrònica i el número de telèfon. Les dades necessàries per a la facturació també romandran al nostre poder. Els pagaments realitzats en línia es realitzen de manera segura i no tenim coneixement de les dades bancàries introduïdes per al pagament, les quals romandran en l'àmbit de competència del banc o de Paypal. Si vostè ens ha facilitat les seves dades bancàries (NIB o IBAN), aquestes són tractades de manera segura segons les normes del RGPD.

Quan vostè es connecta al nostre lloc web, rebem i registrem automàticament informació a partir del seu ordinador i navegador, com ara la seva adreça IP, el programari de tractament de text que utilitza, les seves versions i el tipus de dispositiu emprat per a això (PC, MAC, tauleta, portàtil, etc.).

 

2.2. Utilització de la informació, confidencialitat i divulgació a tercers

Recollim informació quan vostè es connecta al nostre lloc, quan ens demana un preu, una informació o ens fa una comanda. La informació recollida inclou la denominació social de la seva societat/entitat jurídica o el seu nom complet en cas de persona física. Quan es tracta d'una persona jurídica també es registren el nom del nostre(s) interlocutor(és), la seva adreça electrònica i el número de telèfon. Les dades necessàries per a la facturació també romandran al nostre poder. Els pagaments realitzats en línia es realitzen de manera segura i no tenim coneixement de les dades bancàries introduïdes per al pagament, les quals romandran en l'àmbit de la competència del banc o de Paypal. Si vostè ens ha facilitat les seves dades bancàries (NIB o IBAN), aquestes es tractaran de manera segura segons les normes del RGPD.

Quan vostè es connecta al nostre lloc web, rebem i registrem automàticament informació a partir del seu ordinador i navegador, com ara la seva adreça IP, el programari de tractament de text que utilitza, les seves versions i el tipus de dispositiu emprat per a això (PC, MAC, tauleta, portàtil, etc.).

 

COM UTILITZA GOOGLE LES GALETES:

- Google Analytics: ajuda als propietaris de llocs web i aplicacions a comprendre com interactuen els visitants amb les seves propietats. Aquesta eina pot utilitzar un conjunt de galetes per recopilar informació i proporcionar estadístiques d'ús del lloc web sense identificar personalment als visitants del lloc. La principal galeta utilitzada per Google Analytics és "_ga.

- Google Ads: és el programa de publicitat en línia de Google, aquest servei ajuda als socis de llocs web i aplicacions a promocionar el seu lloc web i fer créixer la seva base de clients. Google Ads utilitza galetes que no contenen cap dada personal. Aquestes galetes estan destinades a millorar l'efectivitat dels anuncis oferts a través de la xarxa publicitària, optimitzar la rellevància dels anuncis de campanya, millorar els informes de rendiment i reduir la pressió publicitària.

- Google Tag Manager (GTM) ajuda als propietaris de llocs web a administrar les seves etiquetes sense haver de canviar el codi font del lloc. Google Tag Manager no utilitza galetes. Aquest servei recopila dades per tal d’establir diagnòstics i millorar la qualitat del lloc. Les dades recopilades mitjançant Google Tag Manager no contenen cap informació d'identificació personal. Només quan s'utilitza amb altres serveis de Google (per exemple, Google Analytics) es duu a terme aquesta recopilació de dades i, per a això, sol·licitem el seu consentiment a l’hora de configurar les galetes.

- Google reCAPTCHA és un servei de seguretat de Google per diferenciar entre Usuaris humans i robots (bots) que poden escanejar el seu lloc i enviar spam. Aquest servei implica la recopilació de dades personals per a la qual cosa sol·licitem el seu consentiment a l’hora de configurar les galetes.

Per a més informació sobre l'ús de certes dades recopilades per Google, pot consultar la Política de privacitat i els Termes de servei de Google.

 

2.3. Protecció de la informació

Adoptem una varietat de mesures de seguretat per preservar la seguretat de la seva informació personal segons les recomanacions del text RGPD, les quals complim. Utilitzem un encriptat de tecnologia capdavantera per protegir la informació sensible transmesa en línia. Així mateix, protegim la seva informació fora de línia. Únicament tenen accés a la informació personal identificable els empleats i prestadors de serveis que necessiten fer un treball específic (facturació o atenció al client). Els ordinadors i servidors utilitzats per emmagatzemar informació personal identificable es conserven en un entorn segur.

 

2.4. Conservació de les dades

Per a fins de gestió interna i fiscal conservarem automàticament les seves dades durant 5 anys addicionals a l'any en curs. Si a l'expiració d'aquest termini no s'ha registrat cap relació comercial entre les nostres empreses, aquestes dades seran automàticament esborrades dels nostres servidors. En mantenir una relació comercial amb la nostra societat, vostè accepta automàticament aquesta disposició de manera irrevocable.

 

2.5. Cancel·lació de subscripció

Utilitzem l'adreça electrònica que ens ha facilitat per enviar-li, d'una banda, informació i actualitzacions relatives a la seva comanda, i de l’altra, informació ocasional sobre els nostres serveis lingüístics. En qualsevol moment pot donar-se de baixa per no rebre informació sobre els nostres serveis. No obstant això, continuarà rebent informació relativa a la seva comanda. El fet de sol·licitar un pressupost, una informació o un servei implica l'acord irreversible per la seva part de l'ús de les adreces electròniques facilitades, així com l'acceptació de les nostres condicions generals de venda.

 

2.6. Consentiment

Quan utilitza el nostre lloc, vostè accepta la política de confidencialitat esmentada anteriorment. Té dret d'accés, rectificació o supressió de les seves dades personals, sol·licitant-lo a la següent adreça: data@alphatrad.es. Hem implantat totes les mesures de seguretat per protegir les seves dades, i ens comprometem a informar-li sobre qualsevol eventual fallada de seguretat i sobre les mesures adoptades per solucionar-ho.

Els interessats que són objecte de qualsevol tractament dut a terme per ALPHATRAD SPAIN, podran exercir en qualsevol moment i de manera totalment gratuïta els drets d'accés, rectificació i supressió, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-s’hi, sol·licitar la portabilitat d'aquestes dades (sempre que sigui tècnicament possible) o retirar el consentiment prestat, i si escau, a no ser objecte d'una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils.

Per a això, podrà emprar l'accés del lloc web “Contacte”, o bé enviar un escrit a l'adreça postal o al correu electrònic d’ALPHATRAD SPAIN indicats anteriorment.

L'escrit haurà de contenir com a mínim:

•    Fotocopia del DNI o document equivalent amb la finalitat d’acreditar la seva identitat.

•    L'objecte de la seva sol·licitud, és a dir, el dret que exercirà.

En cas que senti vulnerats els seus drets quant a la protecció de les dades personals, especialment quan no hagin estat satisfets els seus drets, podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 

2.7    Procedència i veracitat de les dades

Les dades personals que tractem a ALPHATRAD SPAIN procedeixen directament de vostè:

Les categories de dades que es tracten són:

•    Dades d’identificació

•    Codis o claus d’identificació

•    Adreces postals o electròniques

•    Informació comercial

L’Usuari garanteix que les dades aportades són autèntiques, exactes, completes i es troben actualitzades; comprometent-se a informar de qualsevol canvi de què puguin ser objecte a través dels canals habilitats a aquest efecte i indicats en el punt 1 de la present política. Vostè serà responsable de qualsevol dany o perjudici, tant directe com indirecte, que pugui ocasionar-se com a conseqüència de l'incompliment de la present obligació.

En cas que l’Usuari faciliti dades de tercers, declara que té el consentiment dels interessats i es compromet a traslladar-los la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a ALPHATRAD SPAIN de qualsevol responsabilitat derivada de l’incompliment d’aquesta obligació. 

 

3. Polítiques de galetes

¿Què són les galetes?

Les galetes són petits arxius de dades que es reben al terminal des del lloc web visitat i s'empren per registrar certes interaccions de la navegació en un lloc web, emmagatzemant dades que podran ser actualitzades i recuperades. Aquests arxius s'emmagatzemen a l'ordinador de l’Usuari i contenen dades anònimes que no són perjudicials per al seu equip. S'utilitzen per recordar les preferències de l’usuari, com l'idioma seleccionat, les dades d'accés o la personalització de la pàgina.

Les galetes també poden ser utilitzades per registrar informació anònima sobre com un visitant utilitza un lloc. Per exemple, des de quina pàgina Web ha accedit, o si ha utilitzat un "bàner" publicitari per arribar-hi.

 

Per què Alphatrad Spain – Optilingua Group utilitza galetes?

L'empresa Alphatrad Spain utilitza les galetes estrictament necessàries i essencials per tal que pugui utilitzar els nostres llocs web, permetent-li moure-s’hi lliurement, utilitzar àrees segures, opcions personalitzades, etc. A més, Alphatrad Spain i les empreses del Grup Optilingua utilitzen galetes que recullen dades relatives a l'anàlisi d'ús del Web. Aquestes s'utilitzen per ajudar a millorar el servei al client, mesurant l'ús i el rendiment de la pàgina, per optimitzar-la i personalitzar-la.

Els nostres llocs web també poden tenir enllaços de xarxes socials (Facebook, Twitter o Linkedin). Alphatrad Spain no controla les galetes utilitzades per aquestes Web externes. Per a més informació sobre les galetes de les xarxes socials o altres Webs alienes, aconsellem revisar les seves polítiques de galetes pròpies d’aquests tercers.

 

Quin ús li donem als diferents tipus de galetes?

Segons la seva finalitat:

Galetes tècniques:

Les galetes tècniques són aquelles imprescindibles i estrictament necessàries per al correcte funcionament d'un portal Web i la utilització de les diferents opcions i serveis que ofereix.
Per exemple, les que serveixen per al manteniment de la sessió, la gestió del temps de resposta, rendiment o validació d'opcions, per utilitzar elements de seguretat, compartir contingut amb xarxes socials, etc.

Galetes de personalització

Aquestes galetes permeten l’Usuari especificar o personalitzar algunes característiques de les opcions generals de la pàgina Web com, per exemple, definir l’idioma, la configuració regional o el tipus de navegador.

Galetes analítiques

Les galetes analítiques són les utilitzades pels nostres portals Web, per elaborar perfils de navegació i poder conèixer les preferències dels Usuaris del web amb la finalitat de millorar l'oferta de productes i serveis.
Per exemple, mitjançant una galeta analítica es controlarien les àrees geogràfiques de major interès d'un usuari, quin és el producte amb més acceptació, etc.

Galetes publicitàries / de publicitat

Les galetes publicitàries permeten la gestió dels espais publicitaris sobre la base de criteris concrets. Per exemple, la freqüència d'accés, el contingut editat, etc.
Les galetes de publicitat permeten, a través de la gestió de la publicitat, emmagatzemar informació del comportament mitjançant l'observació d'hàbits, estudiar els accessos i formar un perfil de preferències de l’usuari, per tal d’oferir-li publicitat relacionada amb els interessos d'aquest.

Segons el termini:

Galetes de sessió

Les galetes de sessió són aquelles que duren el temps que l’Usuari està navegant per la pàgina Web i s'esborren quan en surt.

Galetes persistents:

Aquestes galetes queden emmagatzemades al terminal de l’usuari, per un temps més llarg, facilitant així el control de les preferències triades, sense haver de repetir uns certs paràmetres cada vegada que es visiti el lloc web.

Els usos concrets que fem d'aquestes tecnologies es descriuen a continuació:

  • Obtenir la data i l'hora de l'última vegada que l’Usuari va visitar el nostre web.
  • El disseny de continguts que l’Usuari va triar durant la primera visita al nostre web.
  • Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.
  • Núm. de visites, pàgines vistes, adreça IP, etc. per a l'elaboració d'estadístiques agregades i informes per al manteniment i millora del nostre web.
  • Núm. de visites, pàgines vistes, adreça IP i paràmetres de seguiment de les conversions per a la personalització de l'experiència de navegació.

 

I si no vull tenir aquestes galetes o no faig res en aquest sentit?

Per complir amb la legislació vigent, hem de demanar el seu permís per gestionar les galetes. Si decideix no autoritzar el tractament, tot indicant la seva no conformitat, només usaríem les galetes tècniques, ja que aquestes són imprescindibles per a la navegació pel nostre Web. En aquest cas, no emmagatzemaríem cap galeta. En cas de continuar navegant pel nostre lloc web sense denegar-ne l’autorització, significarà que vostè n’accepta l’ús.

Tingui en compte que si rebutja o esborra les galetes de navegació pel Web d’ALPHATRAD Spain, no podrem mantenir les seves preferències, algunes característiques de les pàgines no estaran operatives i cada vegada que vulgui navegar pel nostre Web haurem de sol·licitar-li de nou la seva autorització per a l'ús de galetes.

Si, tot i així, decideix modificar la configuració d’accés a la pàgina Web, ha de saber que és possible eliminar les galetes o impedir que es registri aquesta informació al seu equip en qualsevol moment, mitjançant la modificació dels paràmetres de configuració del navegador:

Configuració de galetes d’Internet Explorer
Configuració de galetes de Firefox
Configuració de galetes de Google Chrome
Configuració de galetes de Safari

Aquests navegadors estan sotmesos a actualitzacions o modificacions, per la qual cosa no podem garantir que s'ajustin completament a la versió del seu navegador. També pot ser que utilitzi un altre navegador no contemplat en aquests enllaços com Opera, Konqueror, Arora, Flock, etc. Per evitar aquests desajustaments, pot accedir directament des de les opcions del seu navegador, que es troben generalment al menú d'Opcions, a la secció de "Privacitat". (Consulti l'ajuda del seu navegador per a més informació.)

Si està d'acord amb la política de galetes de l'empresa Alphatrad Spain, premi “OK”

 

Les dades recollides en les galetes s'usen en Webs diferents d’ALPHATRAD Spain - Grup Optilingua?

Alguna de les nostres galetes s'utilitzen per generar publicitat en xarxes de tercers o per realitzar analítiques per a la qual cosa fem servir eines externes a ALPHATRAD Spain. Les galetes utilitzades són per a ús exclusiu de la nostra empresa i el seu grup d'empreses, que en cap cas comerciarà amb elles.

 

Llavors, què significa la informació anterior?

Si accepta les nostres galetes, ens permet millorar els Webs d’ALPHATRAD Spain per oferir-li un accés òptim i donar-li un servei més eficaç i personalitzat.

A més, vostè pot configurar el seu navegador per establir que només els llocs web de confiança o les pàgines per les quals està navegant en aquest moment puguin gestionar galetes, la qual cosa li permet seleccionar les seves preferències.

Amb aquesta política, l'empresa Alphatrad Spain demostra el compromís adquirit amb la legislació vigent sobre l'ús de galetes, proporcionant-li informació per comprendre quin tipus de galetes utilitzem i per què ho fem. Amb això, pretenem oferir-li transparència sobre les dades tractades durant la navegació pel nostre Web a través del seu equip.

Aquesta política es revisa periòdicament per assegurar-ne la vigència, per la qual cosa aquesta política podrà ser modificada. Li recomanem visitar la pàgina amb regularitat, on l'informarem de qualsevol actualització sobre aquest tema.

 

On puc obtenir més informació?

Si té qualsevol pregunta sobre com usem les galetes i no troba la resposta en aquesta política, pot enviar-nos els seus comentaris a través del servei d'Atenció al Client.
Si necessita obtenir més informació sobre la directiva de galetes, consulti el Butlletí Oficial de l'Estat publicat el passat 31 de març de 2012 (per a Espanya) on es transposen les directives en matèria de comunicacions electròniques. També es pot consultar la directiva a https://www.aepd.es/es

Sol·licita un pressupost gratuït

I rep una resposta en poques hores

  1. Indica el servei que necessites
  2. Obtingues un pressupost
  3. Confirma'l i rep la teva comanda