Condicions Generals de Venda

Article 1. Objecte:  

Aquestes condicions generals (en endavant, les «Condicions generals») s’hauran d’aplicar a tots els serveis que es demanin a ALPHATRAD Spain S.L. (en endavant, «ALPHATRAD») per part del client. La signatura d’un contracte amb ALPHATRAD per part d’un client implica, per part d’aquest, l’adhesió completa, sense cap tipus de reserva, d’aquestes Condicions generals, així com també l’exclusió de l’aplicació de qualssevol altres termes o condicions que es poguessin trobar a qualsevol altre document que emeti ALPHATRAD. Cap altra condició particular no prevaldrà sobre aquestes Condicions generals, ni serà oposable a ALPHATRAD llevat que aquest l’accepti de manera expressa, prèvia i per escrit. El fet que en un moment determinat ALPHATRAD no faci valdre qualssevol d’aquestes Condicions generals no es podrà interpretar com a una renúncia d’ALPHATRAD a invocar, posteriorment, qualssevol d’aquestes Condicions generals.


Article 2. Enviament del text que s’ha de traduir  

Cada sol·licitud de traducció ha d’anar acompanyada d’una comanda ferma del client; sense aquest document, ALPHATRAD es reserva el dret de no començar la feina.

El client es compromet a enviar els textos que s’han de traduir de manera mecanografiada o impresa i s’exclou qualsevol altra presentació.

Els textos tècnics aniran acompanyats, per si fos d’utilitat, de documents de referència, figures o plànols que faciliti el client que permetin de comprendre millor els textos tècnics; els termes tècnics es traduiran segons les definicions que es trobin als diccionaris tècnics.

Posat que es donin dificultats de comprensió del text, tant per la forma com pel fons, el client es compromet a aportar els elements que permetin que ALPHATRAD en faci la traducció.

Les sol·licituds de modificació del text que s’ha de traduir les ha de fer el client per escrit (correu electrònic o correu ordinari).

Les traduccions són per a l’ús exclusiu del client; qualsevol reproducció amb finalitats comercials, publicitàries o d’altres es farà sota la seva responsabilitat plena.


Article 3. Termini de lliurament  

El termini de lliurament de les traduccions serà el que s’indiqui a les Condicions particulars.

Quan es doni una dificultat de comprensió del text, el termini de lliurament s’allargarà per un període igual al temps que faci falta per solucionar la dificultat. ALPHATRAD no serà responsable d’endarreriments d’enviament per correus electrònics i altres mitjans postals o terrestres que no siguin imputables a ALPHATRAD, o en cas de força major.


Article 4. Preu i pagament  

Els preus s’entenen sense impostos ni IVA. L’import i la forma de pagament d’aquests preus s’indicaran a les Condicions particulars; la unitat de càlcul per a una traducció és la paraula.

Llevat que s’acordi el contrari, les factures s’entenen emeses netes, sense descomptes i pagadores al comptat a la recepció; els endarreriments en el pagament impliquen, de ple dret, l’aplicació de recàrrecs per demora, calculats a un tipus equivalent a una vegada i mitja el tipus d’interès legal en vigor. ALPHATRAD es reserva el dret d’interrompre les feines que estigui fent si es dóna un endarreriment en el pagament.

Si s’anul·la una comanda de traducció, la feina que s’hagi fet es facturarà al 100%, i la feina que estigui pendent de fer-se, al 50%; si s’anul·la una comanda d’interpretació, la prestació objecte de la comanda es facturarà completament.


Article 5. Reclamacions 

Les possibles reclamacions relatives a la qualitat o al lliurament de les feines que se sol·licitin només es tindran en compte quan es notifiquin a través d’un mitjà fefaent i dins del termini màxim de 7 dies laborables a comptar des del lliurament de les feines. Aquesta reclamació s’haurà d’acompanyar dels documents originals i de les traduccions en qüestió on s’especifiquin els passatges o els paràgrafs que s’hagin traduït de manera incorrecta. Un cop hagi passat aquest termini, qualsevol reclamació en quedarà exclosa.

Els errors d’una part de la traducció mai no podran qüestionar tota la feina. ALPHATRAD es reserva el dret de fer-hi les correccions.

La responsabilitat d’ALPHATRAD es limitarà a l’import de la facturació corresponent, i això mateix s’aplicarà en cas de pèrdua o destrucció dels documents que s’hagin transmès.

ALPHATRAD no lliurarà els textos traduïts mentre no es faci efectiu el pagament de totes les feines. A la societat ALPHATRAD en cap cas no se la podrà inculpar ni responsabilitzar, o se la podrà considerar moralment o materialment responsable, de les reclamacions motivades per matisos d’estil, especialment en matèria publicitària.


Article 6. Confidencialitat i protecció de dades  

ALPHATRAD es compromet a respectar la confidencialitat dels documents que li hagin enviat, i a no divulgar cap informació a tercers, tant durant la prestació de la traducció com després; la responsabilitat d’ALPHATRAD no es podrà determinar en virtut d’aquest article en cas de transmissió de dades per INTERNET.

En compliment d’allò que disposa la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal, de 13 de desembre de 1999, les dades dels clients s’incorporaran a un fitxer automatitzat de dades, titularitat d’ALPHATRAD. Aquestes dades es faran servir exclusivament per a les finalitats relacionades amb el servei que s’hagi prestat, així com per a la facturació. Les dades del client no se cediran a ningú. Per tal d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, el client s’haurà d’adreçar per escrit, juntament amb una fotocòpia del seu DNI, a ALPHATRAD.


Article 7. Llei aplicable i jurisdicció 

Aquestes Condicions generals es regiran i s’interpretaran d’acord amb la legislació comuna espanyola.

Posat el cas que hi hagi controvèrsia sobre la interpretació o l’execució d’alguna de les disposicions d’aquestes Condicions generals, els tribunals espanyols seran els únics competents per conèixer el litigi, independentment de la pluralitat eventual de demandats o litis denunciatio.

El client manifesta que coneix el contingut íntegre d’aquestes Condicions generals i que s’hi adhereix, amb què aquestes passen a formar part integrant del contracte que vincula el client i ALPHATRAD 

Sol·licita un pressupost gratuït

I rep una resposta en poques hores

  1. Indica el servei que necessites
  2. Obtingues un pressupost
  3. Confirma'l i rep la teva comanda